Keystone logo
University of Dundee کارشناسی ارشد در علوم داده های بهداشتی برای پزشکی دقیق کاربردی

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی in

کارشناسی ارشد در علوم داده های بهداشتی برای پزشکی دقیق کاربردی University of Dundee

University of Dundee

مقدمه

پذیرش ها

برنامه درسی

فرصت های شغلی

توصیفات دانشجویی

درباره مدرسه

سوالات