Keystone logo
© Södertörn University, photographer Henrik Peel
Södertörn University

Södertörn University

Södertörn University

مقدمه

Södertörn University یک دانشگاه مدرن، پویا و چند فرهنگی در استکهلم سوئد است. تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در Södertörn University به شما امکان تحصیل در سطح جهانی را در دانشگاهی مدرن و جهانی با امکانات برجسته می دهد. ما یک دانشگاه دولتی هستیم که در سال 1996 تأسیس شد. پردیس ما در فلمینگسبرگ، 14 کیلومتری جنوب مرکز شهر استکهلم است، جایی که ما آموزش و تحقیق را برای توسعه اجتماعی پایدار انجام می دهیم. مفاهیم کلیدی دانشگاه چند رشته ای، چندفرهنگی و آموزش لیبرال است.

ما آموزش و پژوهش را در علوم انسانی، علوم اجتماعی، فناوری و علوم طبیعی انجام می‌دهیم، اغلب با نمایه‌ای چند رشته‌ای و بین فرهنگی، و با جامعه اطراف برای توسعه پایدار اجتماعی همکاری می‌کنیم. ما آموزش با کیفیت بالا در موضوعاتی مانند علوم سیاسی، روزنامه نگاری، مطالعه ادیان، زیبایی شناسی، علوم محیطی، آموزش پلیس، مددکاری اجتماعی با مشخصات شهری، و آموزش معلمان با مشخصات بین فرهنگی ارائه می دهیم.

آمار

سال مالی 2022

آموزش و پرورش و دانش آموزان کارکنان

74 برنامه
حدود 319 دوره مستقل

13 328 دانش آموز

7 351 دانشجوی FTE
5 692 معادل عملکرد سالانه
77% شاخص عملکرد متوسط

946 پرسنل که از این تعداد:

77 استاد

77 دانشجوی دکتری شاغل
28 نفر پرسنل کتابخانه

پژوهش امور مالی

 

224 مقاله بررسی شده
26 دانشجوی دکتری تازه استخدام شده
12 دفاع عمومی از پایان نامه دکتری

نسبت کل بودجه تحقیقاتی از منابع خارجی 67 درصد

درآمد: 1,062,266 هزار کرون
هزینه ها: 1,008,436 هزار کرون
تغییر سرمایه: 53,831 هزار کرون
سهم درآمد دوره اول و دوم: 64%
سهم تحقیق از درآمد: 36%
سرمایه اصلی: 194,053 هزار کرون
کمک های استفاده نشده: 185,760 هزار کرون

    مکان ها

    • Stockholm

      Alfred Nobels allé, 7 Flemingsberg, 141 89, Stockholm

    سوالات