Keystone logo
American Osteopathic Board of Obstetrics and Gynecology

American Osteopathic Board of Obstetrics and Gynecology

American Osteopathic Board of Obstetrics and Gynecology

مقدمه

صدور گواهینامه انجمن استئوپاتیک آمریکا (AOA) توسط پزشکان برای پزشکان طراحی شده است ، پیشرفت دانش و مهارت های بالینی را تضمین می کند - نه فقط در آغاز ، بلکه در کل حرفه شما.

گواهینامه هیئت مدیره AOA یک نشانگر کیفیت مهم برای بیماران ، کارفرمایان ، بیمه ها و تنظیم کنندگان است. درگیر توسعه حرفه ای مداوم باشید که می تواند منجر به بهبود نتایج و تجربیات بیمار شود.

مکان ها

مکان ها
  • Chicago

    East Ontario Street,142, 60611, Chicago

    سوالات