Keystone logo
کرواسی

بهترین دانشگاه ها برای مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در کرواسی 2024

تعداد مؤسسات: 1
    • Rijeka, کرواسی

    دانشکده پزشکی دانشگاه ریجکا یک م trainingسسه آموزشی عمومی و علمی است که مأموریت آن آموزش دانشجویان پزشکی ، پزشکی دندانپزشکی و مهندسی بهداشت با هدف کسب دانش و مهارت های لازم برای جلوگیری از بیماری ها ، حفظ و نگهداری و سلامت و همچنین مراقبت های بهداشتی و توانبخشی بیماران را بهبود بخشد. فرآیند آموزشی با تحقیقات علمی در زمینه علمی پزشکی پزشکی و بهداشت و درمان ، بلکه همچنین در زمینه های علمی میان رشته ای ، که نتایج و یافته های آنها لزوماً در روند آموزشی ادغام می شود ، با هدف توسعه مادام العمر و پایدار جامعه ، ارتباط تنگاتنگی دارد. ما زندگی می کنیم در.