‏ در {موضوع} درجه کارشناسی

‏ 2019‏ در {موضوع} کارشناسی ها ‏ عالیرتبه

کارشناسی یک برنامه تحصیلی دانشگاهی است که دانشجویان را برای مشاغل آتی یا برای ادامه تحصیل آماده می نماید. درجات تحصیلی کارشناسی را می توان در مدت سه تا پنج سال اخذ نمود که بستگی به پیشرفت دانشجو و الزامات یک برنامه تحصیلی خاص دارد.

‏ در {موضوع} دوره کارشناسی

اطلاعات بیشتر