‏ در برزیل rio de Janeiro ایالات متحده آمریکا دوره کارشناسی پاره وقت

‏ 2017‏ برزیل از rio de Janeiro ایالات متحده آمریکا تحصیلات پزشکی پاره وقت بهترین

Bachelor

برزیل، رسما به جمهوری فدرال برزیل، بزرگترین کشور در هر دو جنوبی امریکا و منطقه آمریکای لاتین است. این جهان 'S پنجمین کشور، هر دو توسط منطقه جغرافیایی و جمعیت، با بیش از 193 میلیون نفر است.

این شهرستان دارای امکانات بسیاری برای ارائه آموزش در تمام سطوح. برخی از دانشگاه ها و کالج های قابل توجه در این شهرستان هستند ریو د دانشگاه ایالتی که Janeiro و دانشگاه فدرال ریو دو ژانیرو.

‏ در برزیل rio de Janeiro ایالات متحده آمریکا کارشناسی پاره وقت

اطلاعات بیشتر

ها Medicina

Universidade Iguaçu (UNIG)
Campus 12 - 12  برزیل

O Curso د ها Medicina (Bacharelado) E ofertado هیچ پردیس نوا ایگواکو، EM turno انتگرال، کام duração د 12 períodos letivos، کام carga horária کل د 7.990 horas آئولا. [+]

‏ درجه های کارشناسی پاره وقت سیدنی برزیل. O Curso د ها Medicina (Bacharelado) E ofertado هیچ پردیس نوا ایگواکو، EM turno انتگرال، کام duração د 12 períodos letivos، کام carga horária کل د 7.990 horas آئولا. Organização انجام currículo CONSTRUCAO انجام conhecimento د FORMA integrada E articulada اونا ام currículo orientado پور competência Exige مورد UM repensar دا فرهنگی pedagógica د curso voltada پارا O compromisso انجام ها Grupo docente. O Trabalho به د FORMA colegiada TEM پور objetivo compreensão کریتیکا دا realidade د saúde formação EA انجام profissional humano، reflexivo، ativo، دموکراتیک E کام comprometido عنوان questões sociais. پروازها visão ampliada د ensino E aprendizagem requer اوما نوا postura استاد انجام EM respeito AOS conhecimentos prévios، به عنوان necessidades، E AOS interesses E ritmos د aprendizagem د CADA estudante. برای درحوزه، نیاز است از Trabalhar "کام سیستم عامل estudantes capacidade د estabelecer relações انتر به عنوان informações فونز recebem E trazem E انتر سیستم عامل conhecimentos فونز VAO adquirindo E reconstruindo (SANTOMÉ، 1998). سدیم از دیدگاه enfrentamento د situações relacionadas à formação MEDICA اونا contexto ای currículo orientado پور competência انجام curso د ها Medicina د Itaperuna در حالت عاصم organizado: - Matriz برنامه، composta پور 12 módulos فونز abrangem disciplinas، Seminários Integradores (SI)، PIESC Programa د Integração Escola، Serviço E Comunidade) E estágios. اونا CADA descrito پیمانه، pedagógica هکتار اوما intencionalidade NA DOS distribuição mesmos، سگوندو O nível د complexidade اونا فونز SE encontram؛ - Módulos Flexíveis د Ensino، composta pelas disciplinas eletivas E atividades complementares، کام O objetivo د flexibilizar formação انجام estudante. Essas diferentes dimensões انجام currículo انجام curso د ها Medicina somente estão separadas برای باله د explicitação didática. Contudo، encontram-SE articuladas NA estruturação انجام Projeto Pedagógico. عاصم، یک organização برنامه انجام curso busca integração DAS disciplinas AO لونگو د SUA integralização. LABORATORIOS سیستم عامل ها Laboratorios فونز servem AO Curso د ها Medicina TEM کومو objetivo oferecer treinamento prático برای aprendizagem انجام DAS conteúdo disciplinas. política د utilização obedece rigorosamente à carga horária برنامه، embora haja estímulo à participação انجام aluno برای estudo livre. Existe اوما gerência گرال داس ها Laboratorios برای tratar DOS assuntos administrativos E técnicos، عالم انجام ها Pré-preparo DAS aulas. به عنوان principais diretrizes داس ها Laboratorios سائو اوما دائمی manutenção E atualização فونز obedecem AO cronograma د prioridades د atendimento عنوان necessidades DOS programas د ensino E pesquisa seguir سائو descritos سیستم عامل ها Laboratorios utilizados pelo curso د ها Medicina کام suas principais ویژگی های ها Elenco DOS EQUIPAMENTOS. O curso د graduação EM ها Medicina بازیا برای عنوان disciplinas básicas سیستم عامل ها Laboratorios multidisciplinares دا Faculdade د Ciencias Biológicas ه دا Saúde (FaCBS)، discriminados seguir: - یک missão داس ها Laboratorios multidisciplinares é apresentar AO acadêmico UM فرم تماس prático DAS ciências experimentais برای consolidação انجام conhecimento TECNICO cientifico. O objetivo é executar dicotomia observação experimentação، برای confirmação انجام pensamento cientifico explorador مورد نیاز برای یک evolução دا ciência. - یک infraestrutura داس ها Laboratorios multidisciplinares compõe-SE د 07 (سته) unidades laboratoriais independentes برای realizações DAS aulas práticas، فونز seguem seguinte enumeração: ها Laboratório د 1 6 آسیای میانه ای ها Laboratório د Parasitologia. [-]

Fisioterapia

Universidade Iguaçu (UNIG)
Campus پاره وقت 10 - 10  March 2017 برزیل Rio de Janeiro

O Curso د Fisioterapia (Bacharelado) E ofertado NOS کمپی نوا ایگواکو E Itaperuna هیچ turno noturno کام 4.200 horas E duração د 10 períodos letivos. [+]

O Curso د Fisioterapia (Bacharelado) E ofertado NOS کمپی نوا ایگواکو E Itaperuna هیچ turno noturno کام 4.200 horas E duração د 10 períodos letivos. برنامه Matriz O Curso د Bacharelado اونا Fisioterapia - پردیس نوا ایگواکو é oferecido کام carga horária کل د 4.200 horas serem integralizadas EM، هیچ mínimo، 5 (سینکو) anos، EM conformidade کام Resolução CNE / CES Nº 4/2009. O Projeto Pedagógico انجام Curso د Bacharelado اونا Fisioterapia - پردیس نوا ایگواکو - سری اسپکترا پا oferta د LIBRAS کومو از Disciplina optativa انجام curso، conforme سری اسپکترا پا legislação vigente برای bacharelados سیستم عامل. estrutura برنامه انجام curso FOI elaborada E VEM SENDO revisada constantemente هیچ sentido د atender عنوان necessidades رئال انجام CORPO discente E به عنوان alterações propostas pelos professores، depois د avaliadas. عاصم، عیسی estrutura SE mantém atualizada E obedecendo عنوان Diretrizes Curriculares Nacionais. LABORATORIOS O Curso د Fisioterapia - UNIG- نوا ایگواکو - possui infraestrutura E MATERIAIS suficientes E adequados AO DAS funcionamento disciplinas، AO فونز SE مراجعه به aulas práticas. به عنوان aulas práticas فونز سائو ministradas NOS ها Laboratorios / espaços د atividades práticas E TEM کومو missão apresentar AO acadêmico UM فرم تماس prático E ativo کام به عنوان futuras atividades فونز deverá desenvolver اونا SUA PRATICA profissional AO سرعت mesmo اونا فونز consolida سیستم عامل conteúdos teóricos estudantes pelos alunos، promovendo interdisciplinaridade. O Curso د Fisioterapia - UNIG- نوا ایگواکو - possui infraestrutura suficiente E adequada AO نومرو د vagas E AO DAS funcionamento disciplinas، AO فونز SE مراجعه به aulas práticas. به عنوان atividades serem realizadas سائو agendadas através د cronograma د aulas práticas. Durante به realização DAS atividades pedagógicas هیچ داس ها Laboratorios داخلی، سیستم عامل docentes E discentes devem seguir عنوان normas د utilização انجام ها Laboratório ه دا ها Clínica، BEM کومو به عنوان normas د biossegurança. O docente responsável pela از Disciplina FICA responsável pelo شاهد د شرکت Acesso، USO د EQUIPAMENTOS E preservação DOS EQUIPAMENTOS utilizados Durante به عنوان atividades práticas. O curso د Fisioterapia دا UNIG Durante به عنوان práticas د ensino desenvolvidas NAS disciplinas بازیا سیستم عامل seguintes ها Laboratorios didáticos: ها Laboratório Multidisciplinar من؛ ها Laboratório Multidisciplinar II؛ ها Laboratório Eletrofototermoterapia؛ ها Laboratório د Fisiologia انجام Exercício، Medidas E Avaliação. Periódicos especializados O Curso د Fisioterapia - Bacharelado دا UNIG - پردیس نوا ایگواکو possui آسیای میانه د 20 assinaturas / شرکت Acesso د periódicos especializados، indexados E correntes، گریه FORMA IMPRESSA عضو جدید می توانید مجازی، distribuídos انتر به عنوان principais مناطق انجام curso، یک maioria deles کام acervo atualizado relação EM AOS últimos 3 anos، فونز atendem adequadamente AOS programas تودوس اوس مؤلفههای curriculares E یک demanda انجام curso. [-]

روان شناسی

Centro Universitário Celso Lisboa (UCL)
Campus 10  March 2017 برزیل Rio de Janeiro

این دوره از روانشناسی سلسو لیسبون با هدف است برای فعال کردن روانشناسان و مربیان به دخالت در زمینه های اجتماعی، ارائه یک آموزش یکپارچه در نظر multidisciplinarity، انعطاف پذیری و خلاقیت، از یک نمای فعلی روانشناسی. [+]

‏ درجه های کارشناسی پاره وقت سیدنی برزیل. این دوره از روانشناسی سلسو لیسبون با هدف است برای فعال کردن روانشناسان و مربیان به دخالت در زمینه های اجتماعی، ارائه یک آموزش یکپارچه در نظر multidisciplinarity، انعطاف پذیری و خلاقیت، از یک نمای فعلی روانشناسی. آموزش روانشناسان دوره روانشناسی سلسو لیسبون شکل حرفه ای به طور کلی با تخصص در تاکید در روانشناسی سازمانی و روانشناسی بالینی. روانشناسی بالینی (EC) و روانشناسی سازمانی (EI): از دوره 7 دانش آموزان می توانند بین دو تاکید بر را انتخاب نمایید. بازار حرفه ای: روانشناس تشکیل شده توسط سلسو لیسبون می توانید عمل: کلینیک - ترویج اقدامات پیشگیرانه و تنظیم انسان به محیط اجتماعی خود سازمان ها و موسسات - مدیریت عامل انسانی و ارتباط آن با کار و حرفه؛ بیمارستان ها - بهبود رفاه بیماران و انسانی تیم های بهداشتی؛ منطقه آموزشی - تحقیق و توسعه پروسه آموزش در ابعاد مختلف (عاطفی، اجتماعی و شناختی)؛ منطقه حقوقی - دادگاه های خانواده، سازمان حفاظت از کودکان، سیستم زندان ها و موسسات برای نوجوانان؛ منطقه های ورزشی - ارزیابی شرایط انگیزشی و عاطفی از ورزشکاران، مربیان و تیم ها در تیم ها و ورزش های فردی. تحقیقات دانشگاهی - انجام پژوهش در موسسات دولتی و خصوصی، و همچنین در سطح دانشگاهی درگیر در آموزش. مدت زمان: 10 ترم برنامه زمانی: صبح و شب شروع کلاس: 2016/2/22 [-]

Biomedicina

Universidade de Franca (UNIFRAN)
Campus پاره وقت 8 - 8  March 2017 برزیل Rio de Janeiro

formação acadêmica انجام graduado profissional EM Biomedicina، NA ها Universidade د فرانکا، pautada در حالت بدون perfil د formação generalista E humanista، برای atuar EM ações د prevenção E promoção دا saúde دنترو DOS مایس آلتوس padrões د qualidade E princípios éticos. O نو projeto pedagógico انجام curso برتر د graduação EM Biomedicina contribui پارا O aperfeiçoamento DAS habilidades E competências انجام profissional دنترو دا perspectiva انجام Mercado در د Trabalho به. [+]

Sobre O curso formação acadêmica انجام graduado profissional EM Biomedicina، NA ها Universidade د فرانکا، pautada در حالت بدون perfil د formação generalista E humanista، برای atuar EM ações د prevenção E promoção دا saúde دنترو DOS مایس آلتوس padrões د qualidade E princípios éticos. O نو projeto pedagógico انجام curso برتر د graduação EM Biomedicina contribui پارا O aperfeiçoamento DAS habilidades E competências انجام profissional دنترو دا perspectiva انجام Mercado در د Trabalho به. Mercado در د Trabalho به O biomédico é درجه profissional فونز exerce atividades referentes به عنوان análises clínicas، análises toxicológicas، بانکو د sangue، biologia مولکولی، citologia oncótica، لطفا análise imagem، análises ambientais، bromatologia، ها Produção E análise د bioderivados، perfusão extracorpórea، científica pesquisa، perícia، acupuntura ، biomedicina ESTETICA، docência، محموله د coordenação، بصری E sanitarista.Com evolução tecnológica ای کامپو د atuação انجام biomédico TEM SE ampliado، principalmente NA oncologia مولکولی، NA biotecnologia، NA reprodução هومانا assistida نا bioengenharia. Diferencial O curso د Biomedicina possui CORPO docente altamente qualificado، constituído پور mestres E doutores. dispõe د infraestrutura کام LABORATORIOS didáticos modernos E BEM equipados، permitindo فونز VOCE متوجه atividades práticas essenciais NA fundamentação DOS conhecimentos teóricos. O curso oferece oportunidade د desenvolver projetos د iniciação científica، estágios curriculares supervisionados EM diferentes مناطق، atividades extracurriculares پور meio د د CURSOS extensão E visitas técnicas. دیگران diferenciais انجام curso: pelo terceiro ANO consecutivo، FOI estrelado NA avaliação انجام Guia در انجام Estudante (GE) / 2014 دا ها Editora آوریل؛ NA classificação انجام رتبه بندی UNIVERSITARIO دا Folha سائوپائولو 2014 (RUF)، در حالت انتر سیستم عامل دز melhores CURSOS انجام پایس؛ é درجه سگوندو بهترین DAS instituições privadas EO primeiro انجام ایالت سائوپائولو. Informações Complementares Estágio برنامه Supervisionado obrigatório مجامع realizado سر انجام به طور منظم horário د آئولا. [-]

تحصیلات تکمیلی: تغذیه

Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO)
Campus March 2017 برزیل Rio de Janeiro

این دوره از تغذیه با هدف آموزش حرفه ای عمومی، انسانی و حیاتی را که نیازهای سلامت مردم، به طور عمده به دنبال ارتقاء، پیشگیری و نگهداری از سلامت فردی است. [+]

‏ درجه های کارشناسی پاره وقت سیدنی برزیل. دوره این دوره از تغذیه با هدف آموزش حرفه ای عمومی، انسانی و حیاتی را که نیازهای سلامت مردم، به طور عمده به دنبال ارتقاء، پیشگیری و نگهداری از سلامت فردی است. حرفه ای واجد شرایط است که می دانیم، ارزیابی، توضیح و مداخله در وضعیت سلامت، به ویژه برای مواد غذایی و تغذیه بشر در فردی و جمعی است. حرفه ای خواهد شد به کارگردانی برای دیدار با مهارت های زیر و توانایی: برنامه ریزی، سازماندهی، جهت و نظارت بر خدمات مواد غذایی و تغذیه. ارزیابی وضعیت تغذیه فردی و جمعی؛ تهیه و ارائه مراقبت های بیمارستانی، سرپایی و دفتر تغذیه و رژیم های غذایی با تجویز، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و ارزیابی رژیم غذایی برای بیمار. دانشگاه رتبه بندی ورق 2015: محل 1st میان دانشگاه های خصوصی در ریو. مدت زمان: 4 سال نوع آموزش: فارغ التحصیلی کلاس بعدی: 2016.1 ساعت: 3700 ساعت [-]

درجه: پزشکی

Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO)
Campus March 2017 برزیل Rio de Janeiro

دانشکده پزشکی به دنبال ترویج پژوهشهای بینرشتهای به عنوان یک شرط برای تحکیم دانش تخصصی. [+]

دوره دانشکده پزشکی به دنبال ترویج پژوهشهای بینرشتهای به عنوان یک شرط برای تحکیم دانش تخصصی. روش بر تعامل بین علوم پایه و رشته های بالینی، یکپارچه سازی بین کانال نظری و عملی، در تمام چرخه های زندگی و قرار گرفتن در معرض از دانش آموزان به سطوح مختلف پیچیدگی مراقبت های بهداشتی از جریان بر اساس البته اولیه. Unigranrio متعهد به آموزش یک دکتر با مهارت ها و شایستگی به عمل در روند بهداشت و درمان، بیماری، بر اساس اصول اخلاقی و علمی، به صورت جداگانه و / یا جمعی، و حل و فصل در خطرات شایع ترین را به سلامت. دانشکده پزشکی است یک برنامه آموزشی است که در آن دانش آموز یک نقش فعال است و فرض افزایش مسئولیت در ساخت دانش خود را به تصویب رسید. عنوان موضوع یادگیری و داشتن معلم به عنوان تسهیل کننده فرایند تدریس-یادگیری دانش آموز باید با مشکلات مربوط به مراقبت های بهداشتی آشنا باشد. مدت زمان: 6 سال نوع آموزش: فارغ التحصیلی کلاس بعدی: 2016.1 ساعت: 8780 ساعت / شبانه روزی: 3580 ساعت دانشگاه رتبه بندی ورق 2015: 2 در میان دانشگاه های خصوصی در ریو. [-]