Keystone logo

6 کارشناسی ارشد برنامه ها که در بهداشت و درمان پرستاری مدیریت پرستاری 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی ارشد
  • بهداشت و درمان
  • پرستاری
  • مدیریت پرستاری
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی ارشد برنامه ها که در بهداشت و درمان پرستاری مدیریت پرستاری

برنامه های مدیریت پرستاری می تواند درک انتقادی از نظارت بیمار در طول بحران را به دانشجویان ارائه دهد. یادگیری نحوه سازماندهی برنامه های پرستاری، تصمیم گیری در مورد بودجه و انضباط کارکنان مشکل همگی می تواند بخشی از برنامه درسی باشد.