Keystone logo

4 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پرستاری پرستاری بین الملل 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • پرستاری
  • پرستاری بین الملل
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان پرستاری پرستاری بین الملل

زمینه پرستاری بین المللی به طور کلی مستلزم آن است که دانش آموزان یاد بگیرند که چگونه تاریخچه های پزشکی را ضبط کنند، داروها را اداره کنند و بیماران را در مورد شرایط سلامتی خود مطلع سازند. علاوه بر این، کسانی که با حساسیت قوی فرهنگی، توانایی انطباق با شرایط در حال تغییر و مهارت های زبان خارجی می توانند در این زمینه به طور انحصاری واجد شرایط باشند.