پارچه کشباف

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  1006
 • اشتراک ابزارها

  58
 • اشتراک اینترنتی

  56
 • حمل و نقل محلی

  61

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  8
 • بلیط سینما

  15
 • یک پیمانه آبجو محلی

  6

درباره پارچه کشباف

تحصیل در پارچه کشباف