Keystone logo

5 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان بهداشت جهانی واکنش اضطراری 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • بهداشت جهانی
  • واکنش اضطراری
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان بهداشت جهانی واکنش اضطراری

برنامه‌های واکنش اضطراری ممکن است شامل دوره‌های آموزشی و شبیه‌سازی بالینی باشد تا دانش‌آموزان را برای مشاغلی به عنوان پاسخ‌دهنده اضطراری یا متخصصان مدیریت اضطراری آماده کند. برنامه ها می توانند در جهت پزشکی، ایمنی عمومی یا مدیریت باشند.