Keystone logo

6 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات پزشکی پزشکی طب گرمسیری 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • مطالعات پزشکی
  • پزشکی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات پزشکی پزشکی طب گرمسیری

مطالعه طب گرمسیری دانشجویان را برای کار در کشورهای گرمسیری و در حال توسعه آماده می کند. برنامه ها در این زمینه بر دانش موجود دانش آموزان گسترش می یابد و به چالش های برجسته پزشکی در مناطقی که منابع اغلب محدود هستند، مربوط می شود.