Emperor's College of Traditional Oriental Medicine

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

استفاده از کلمه درخشان منتقل قصد فکری و معنوی موسسه ما، و همچنین انتظارات ما برای کارشناسی ارشد و فارغ التحصیلان دکترا. این با حروف درشت، کلمه بی پروا، با معانی از نور و روشنگری، منعکس کننده ریشه تائو از دارو، و انتقال چشم انداز ما از درخشان این دارو در سراسر جهان.

اهداف آموزشی

دانش آموزان خواهد شد:

  • آگاه در مسیر نصف النهار اولیه و ثانویه، مکان نقطه و برنامه های کاربردی بالینی خود، درمان، طب سوزنی و فتیلهگذاری.

1 طب سوزنی و طب شرقی مدرسه در لس آنجلس، # 1 در کالیفرنیا، # 2 در سراسر کشور

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید کارشناسی ارشد »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

تماس
آدرس محل سکونت
1807 Wilshire Blvd #200,
Santa Monica, California, 90403 US